Algemene voorwaarden

1. Informatie over SMILE VZW

1.1 EDITOR'S SITE

De SMILE website (hierna de "Site") wordt beheerd en geëxploiteerd onder de verantwoordelijkheid van:

ASBL SMILE (hierna "SMILE"),

Rue d’Argent, 7 / 302 à 1000 Bruxelles
N° BCE : BE 0758.621.459

De Site is een platform ontworpen om enerzijds apotheken (hierna de "Apotheek") en gebruikers (hierna de "Gebruiker") en anderzijds buren (hierna de "Buren") en gebruikers (hierna de "Gebruiker") samen te brengen.

Vragen of klachten met betrekking tot de Site, deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de "AVG") en het Privacybeleid (hierna het "Beleid") kunnen worden gericht aan SMILE op het bovenstaande adres of op het volgende e-mailadres: support@joinsmile.org

1.2 AANVAARDING

Toegang tot de Site is onderworpen aan deze AGV en het Privacybeleid (hierna het "Handvest"), evenals aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dientengevolge impliceert toegang tot de Site volledige en onvoorwaardelijke acceptatie door de gebruiker (hierna: "de Gebruiker") van deze AGV en het Handvest.‍

Deze AGV en het Handvest regelen exclusief de relatie tussen de Gebruiker en SMILE met betrekking tot het gebruik van de Site en de Services. Zij kunnen te allen tijde op de Site worden geraadpleegd.

1.3 WIJZIGEN

SMILE behoudt zich het recht voor deze GCU en het Handvest, alsmede de toegang tot de Site en de inhoud ervan, op elk moment te wijzigen en bij te werken door Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Gebruikers zijn gebonden aan al deze wijzigingen telkens wanneer zij de Site bezoeken.

1.4 TAALVERSIES

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de taalversies van deze Algemene Voorwaarden en het Handvest, prevaleert de Franse taalversie.

2. Toegang tot de site en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de site en de inhoud ervan

2.1

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Site uitsluitend voor het beoogde doel te gebruiken, met uitsluiting van elk ander doel. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van alle verstrekte informatie.

2.2

De gebruiker verbindt zich ertoe de geldende wetgeving na te leven en zich in het bijzonder te onthouden van /de:

  • naar SMILE enige inhoud of communicatie te verzenden die onjuist of misleidend is (en dergelijke inhoud waar nodig bij te werken om ervoor te zorgen dat deze niet onjuist of misleidend wordt), obsceen, racistisch of xenofoob, beledigend, onwettig, misleidend, inbreukmakend op andermans privacy, beledigend, schadelijk, gewelddadig, bedreigend of intimiderend, lasterlijk, inbreuk makend op enig intellectueel eigendomsrecht of enig ander recht, of die aanmoedigt tot of deelneemt aan een van de voorgaande;
  • e-mailadressen of andere soorten inhoud aan SMILE te verstrekken zonder voorafgaande toestemming van de betrokken personen; inhoud naar SMILE te verzenden die de rechten van derden schendt of hen op enigerlei wijze schade toebrengt;
  • SMILE inhoud te sturen die leidt naar illegale websites of die ongepaste inhoud bevat;
  • de Site niet gebruiken voor het verzenden van spam, ongevraagde post, piramideschema's of vergelijkbare of frauduleuze processen;
  • elke handeling die tot gevolg kan hebben dat de goede werking van de Site of de Service wordt verstoord, met inbegrip van het gebruik van wormen, virussen, softwarebommen of massamailings;
  • pogingen om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot enig deel van de Site of tot apparatuur die wordt gebruikt om de Site te bedienen;
  • een valse naam of pseudoniem gebruiken of misbruik maken van de identiteit van een andere persoon of entiteit;
  • de Site te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is.

2.3

SMILE kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving door de Gebruiker van de AVG en het Handvest, of van toepasselijke wet- of regelgeving. De Gebruiker vrijwaart SMILE tegen elke actie, claim of klacht van derden (met inbegrip van overheidsinstanties) met betrekking tot zijn/haar gebruik van de Website.

2.4

Gebruikers zijn ook verplicht SMILE onmiddellijk schriftelijk te informeren als zij zich bewust worden van ongepast gedrag in verband met de Site door een e-mail te sturen naar het volgende adres: support@joinsmile.org

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1

De Site en de onderdelen ervan (handelsmerken, logo's, grafieken, foto's, animaties, video's, muziek, teksten, etc.) zijn eigendom van SMILE . ) zijn eigendom van SMILE en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten (met name auteursrechten en naburige rechten, merkenrecht, enz.) en mogen derhalve niet worden gereproduceerd, gebruikt of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SMILE of, indien van toepassing, de houder van de betreffende rechten, op straffe van inbreuk op auteursrechten en/of modellen en/of merkenrecht, strafbaar met drie maanden tot drie jaar en een boete van 100 tot 100.000 euro of slechts één van deze straffen.

3.2

SMILE verleent de Gebruiker hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor onbepaalde tijd, die op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kan worden ingetrokken, om de inhoud van de Site uitsluitend voor weergavedoeleinden te openen, weer te geven en te downloaden. De Gebruiker mag ook een kopie afdrukken van de inhoud van de Site voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij de inhoud van de Site op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle verwijzingen naar het auteurschap en de oorsprong van de Site behoudt. De Gebruiker verbindt zich er ook toe de technische beveiligingen van documenten en multimedia-elementen niet te omzeilen. Reproductie is daarom alleen toegestaan voor strikt privédoeleinden in de zin van artikel XI.190 5° van het Wetboek van Economisch Recht.

3.3

Elk gebruik van de Site en de onderdelen ervan dat niet onder dit artikel valt, is ten strengste verboden.

4. Aansprakelijkheid voor het gebruik van de site

4.1. TOEGANKELIJKHEID EN WERKING VAN DE SITE

SMILE zal er zoveel mogelijk voor zorgen dat de Site up-to-date is en toegankelijk blijft voor een normaal aantal Gebruikers. SMILE garandeert echter niet dat de functies van de Site zonder onderbreking of fouten beschikbaar zullen zijn, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd of dat de Site en de server waarop deze beschikbaar is, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Bovendien behoudt SMILE zich het recht voor om op elk moment, zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving de Site geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen.

SMILE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of schade van welke aard dan ook als gevolg van de opschorting, onderbreking, (technische) storing, vertraging, moeilijke toegang en/of het niet langer toegankelijk zijn van de hele Site of een deel ervan of als gevolg van virussen of andere schadelijke elementen die op de Site aanwezig zijn..

Als de Gebruiker de aanwezigheid van een virus of andere schadelijke elementen op de Site opmerkt, wordt hij/zij verzocht SMILE op het volgende adres te informeren: support@joinsmile.org org zodat de nodige maatregelen kunnen worden genomen. SMILE raadt de Gebruiker in ieder geval aan de nodige firewalls, anti-virus en andere beschermingssoftware op zijn computer te installeren om schade te voorkomen.

4.2. GEBRUIK VAN DE SITE

Het gebruik van de Site is op eigen risico van de gebruiker. De Site, de onderdelen ervan en alle gerelateerde informatie, software, faciliteiten en diensten worden geleverd op een "as is" en "as available" basis zonder enige vorm van garantie (expliciet of impliciet) en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

SMILE  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade (direct, indirect, materieel of immaterieel) als gevolg van het gebruik van de Site en de onderdelen ervan, of als gevolg van de onmogelijkheid om de Site te gebruiken.

4.3. LINKS VAN EN NAAR ANDERE SITES

Op de Site kunnen hyperlinks naar andere websites staan. Bovendien kunnen bepaalde websites een link naar de Site bevatten. Deze sites van derden worden niet gecontroleerd door SMILE , die daarom geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor hun werking, inhoud en gebruik. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door SMILE op de Website, impliceert het bestaan van dergelijke links geen goedkeuring door SMILE van deze sites van derden of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt, noch enige associatie of partnerschap met de beheerders van deze sites.

5. Schade

Om geldig te zijn, moet elke klacht van de Gebruiker met betrekking tot de Site schriftelijk worden meegedeeld binnen acht (8) kalenderdagen na kennisname van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de klacht, met bijvoeging van een kopie van zijn identiteitskaart. Het ontbreken van enige betwisting overeenkomstig de voornoemde regels impliceert de onvoorwaardelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Gebruiker van de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de klacht en, de facto, de definitieve afstand van elke vordering dienaangaande.

6. Geldigheid van contractuele bepalingen

6.1.

Het feit dat SMILE op een bepaald moment geen gebruik maakt van een bepaling van deze AGV, mag niet worden uitgelegd als een afstandsverklaring van haar recht om later haar rechten onder deze bepaling te doen gelden.

6.2.

De nietigheid, het verval of de niet-afdwingbaarheid van het geheel of een deel van een van de voorgaande of volgende bepalingen maakt deze AVU als geheel niet ongeldig. De bepaling die geheel of gedeeltelijk nietig, vervallen of niet afdwingbaar is, wordt als ongeschreven beschouwd. SMILE verbindt zich ertoe deze bepaling te vervangen door een andere die, voor zover mogelijk, dezelfde functie vervult.

7. Toepasselijk recht en jurisdictie

7.1.

De Algemene Voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht, voor zover toegestaan door de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht.

7.2.

In geval van een geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van de Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd, voor zover de toepasselijke regels van het internationaal privaatrecht dit toelaten.

7.3.

In het geval van een geschil tussen de partijen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst, dat niet in der minne kan worden geschikt, zullen de partijen trachten het geschil op te lossen door bemiddeling en/of arbitrage. Als dit niet lukt, zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.