Privacy Policy

1. Onze contactgegevens

Naam: ASBL SMILE
Adres: Rue du Bien-Faire 78 ; 1170 Watermael-Boitsfort
Ondernemingsnummer:  BE 0758.621.459
Telefoonnummer: +32 0800 85 485
Email: support@joinsmile.org

2.Gegevenscategorieën en bron

Momenteel verzamelen en verwerken we de volgende informatie:

 • Persoonlijke gegevens (achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres, nationaal registratienummer);
 • de inhoud van uw bestelling (bijv. 1 doos paracetamol, enz.);
 • of je niet in staat bent om te reizen;
 • je keuze van bezorger en apotheek.

3. Doel van de verwerking

De meeste persoonlijke gegevens die wij verwerken, worden rechtstreeks door u aan ons verstrekt om een van de volgende redenen:

 • contact opnemen met de dichtstbijzijnde apotheek bij u thuis die de benodigde voorraad heeft;
 • contact met de buurman die geografisch het dichtst bij uw huis is en beschikbaar is voor levering;
 • uw bestelling aan de aangewezen buurman betalen;
 • aflevering van uw bestelling;
 • de apotheker in staat stellen te controleren of de beschreven symptomen overeenkomen met de bestelling.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, zijn de rechtsgronden waarop wij ons baseren om deze informatie te verwerken als volgt:

We vertrouwen op uw (uitdrukkelijke) toestemming:

 • om uw persoonlijke gegevens naar de dichtstbijzijnde apotheek of de apotheek van uw keuze te sturen die over de nodige voorraad beschikt
 • om uw persoonlijke gegevens door te sturen naar de dichtstbijzijnde buur of de buur van uw keuze die beschikbaar is
 • om ervoor te zorgen dat de betaling van uw bestelling correct wordt verwerkt

We hebben een contractuele verplichting:

 • om uw bestelling op het door u gewenste adres af te leveren (of de apotheek te informeren als u uw bestelling daar direct wilt afhalen).

We hebben een legitiem belang bij het verwerken van uw informatie en het communiceren met u:

 • om te reageren op uw verzoeken
 • om de apotheker in staat te stellen te controleren of de beschreven symptomen overeenkomen met het doel van de bestelling
 • om misbruik en fraude te voorkomen
 • om onze diensten te verbeteren of de regelmatigheid ervan te controleren
 • om onze rechten uit te oefenen, te verdedigen en te vrijwaren, bijvoorbeeld in geval van geschillen, en om bewijs te leveren van elke schending van onze rechten
 • om onze relatie met u te beheren en te verbeteren, om onze website en onze producten/diensten voortdurend te verbeteren, tenzij deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of uw fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van uw persoonsgegevens vereisen
 • om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de oplossing

In elk geval zorgen we voor een evenredig evenwicht tussen onze legitieme belangen en respect voor uw privacy.


Als de rechtsgrondslag voor onze verwerking uw toestemming is, hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.

4.Ontvangers van gegevens

De door u verstrekte gegevens worden in alle vertrouwelijkheid gedeeld met enerzijds de dichtstbijzijnde apotheek of de apotheek van uw keuze en anderzijds met de dichtstbijzijnde buur of de buur van uw keuze.

We maken gebruik van onderaannemers (met name IT-dienstverleners voor de beveiligde hosting van uw gegevens) die zorgvuldig zijn geselecteerd. Deze onderaannemers zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

In geval van een geschil kunnen de gegevens worden doorgegeven aan een derde partij die verantwoordelijk is voor het beheer van geschillen (advocatenkantoor, incassobureau, enz.), die er ook voor zal zorgen dat de gegevens voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

In geval van een (volledige of gedeeltelijke) overdracht van onze activiteiten (fusie, verkoop, overdracht van activa, wettelijke reorganisatie, enz.

5. Vereiste gegevensverstrekking

We hebben sommige van uw persoonlijke gegevens nodig om onze missie uit te voeren.

We hebben bijvoorbeeld nodig :

 • je postadres om de levering van je bestelling te garanderen
 • uw contactgegevens zodat we contact met u kunnen opnemen bij vragen of problemen
 • uw rijksregisternummer en uw identiteitskaartnummer om uw elektronische recepten op te vragen
 • een beschrijving van uw symptomen, zodat de apotheker kan controleren of de bestelde geneesmiddelen overeenkomen met de waargenomen symptomen

Zonder deze informatie is het voor ons onmogelijk om contact met u op te nemen, om uw informatie aan de apotheek door te geven of om de effectieve levering van uw bestelling te garanderen.

6. Bewaartermijn gegevens

We bewaren je gegevens zo lang als nodig is om de nagestreefde doelen en doelstellingen te bereiken (zie artikel 3). Zodra dit doel is bereikt, anonimiseren we de gegevens.

7. Rechten van de betrokken persoon

Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming en onder voorbehoud van onze eigen rechten en verplichtingen, hebt u de volgende rechten:

Recht op toegang: u hebt het recht om ons te vragen om gratis toegang tot uw persoonsgegevens en om een kopie ervan in een toegankelijk formaat te verkrijgen.

Recht op rectificatie: u hebt het recht om ons te vragen persoonsgegevens te rectificeren die volgens u onjuist zijn. U hebt ook het recht om ons te vragen alle informatie aan te vullen die u als onvolledig of onjuist beschouwt. ‍

Recht op wissen: u hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te wissen. ‍

Recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken.

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking: u hebt het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens (bijv. om bezwaar te maken tegen het ontvangen van direct marketing e-mails).

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u hebt het recht ons te vragen uw gegevens aan u terug te sturen in een gemakkelijk overdraagbaar formaat of, als de technologie het toelaat, rechtstreeks naar een andere dienstverlener. Om deze rechten uit te oefenen, stuurt u ons een e-mail met identiteitsbewijs naar het volgende adres: support@joinsmile.org

We zullen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat alles zo snel mogelijk gebeurt.

8. Klachten bij de toezichthoudende autoriteit

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan de contactgegevens als volgt zijn:

Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles
Telefoonnummer : +32 (0)2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be

9. Overdracht naar een land buiten de Europese Unie

Tenzij anders vermeld, geven wij uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie. Als dit wel het geval zou zijn, zouden we uw gegevens alleen doorgeven aan een land buiten de Europese Unie als dat land een beschermingsniveau biedt dat gelijkwaardig is aan dat van de Europese Unie (raadpleeg voor meer informatie de volgende link:https://goo.gl/1eWt1V).

10.Gegevensbescherming voor de betrokkene

We maken er een erezaak van om de privacy van onze gebruikers te respecteren. We hanteren een strikt vertrouwelijkheidsbeleid en nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers, voor zover mogelijk, ongeoorloofde lekken, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of wijziging van uw gegevens voorkomen.

11. Wat is ons beleid met betrekking tot gegevens van minderjarigen ?

Onze site en diensten zijn niet bedoeld voor minderjarigen. Als u ontdekt dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via het volgende adres: support@joinsmile.org.

12. Wat gebeurt er als het handvest wordt gewijzigd ?

Als we dit privacybeleid wijzigen, stellen we je daarvan op de hoogte via onze website of per bericht. We raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen. De datum van de laatste wijziging van dit document staat bovenaan de pagina.

12. Wat te doen bij een geschil?

Niemand is gebaat bij langdurige juridische procedures. In geval van een geschil tussen ons, verbinden wij ons ertoe voorrang te geven aan dialoog en openheid bij het zoeken naar een minnelijke schikking.Datum laatste wijziging: 06 maart 2023